Leerlingbegeleiding vanuit een arrangement

Zorg voor het individu

Scholen doen er alles aan om het beste uit hun leerlingen te halen. Bij sommige leerlingen is er sprake van complexe problematiek en blijkt de begeleiding vanuit school niet voldoende. Ook is het soms op school niet mogelijk de juiste ondersteuning te bieden door verlof, ziekte of een te kort aan personeel of expertise. Wanneer een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning, kan door de school leerlingbegeleiding vanuit een arrangement worden aangevraagd.

Onze leerlingbegeleidingen vanuit een arrangement zijn maatwerktrajecten, afgestemd op de onderwijsbehoeften van de specifieke leerling. Wij bieden ondersteuning bij leerproblemen, zoals rekenen, begrijpend lezen, taakaanpak, werkhouding of planningsvaardigheden. Daarnaast ondersteunen we op het gebied van sociale vaardigheden, faalangst of concentratie.

In onze begeleiding gaan we uit van de eigen kracht van de leerling. Door samen met de leerling de doelen te bepalen, voelt hij of zij zich verantwoordelijk voor het ontwikkelingsproces. Vanzelfsprekend worden ook de leerkracht en/of intern begeleider betrokken bij het vaststellen van de doelen. Deze doelen worden vastgelegd in een handelingsplan, waaraan alle partijen zich committeren.

Begeleiding hoogbegaafdheid

Deze individuele begeleiding is in te zetten bij leerlingen waarbij een hulpvraag ligt rondom faalangstreductie, mindset en leren leren in combinatie met meer- of hoogbegaafde cognitieve capaciteiten. Tijdens individuele sessies wordt de leerling getraind op het gebied van faalangsreductie en/of mindset en leren leren. Er wordt gebruik gemaakt van de specifieke handboeken en werkboeken voor de leerlingen. Hierin staan aangepaste oefeningen, passend bij leerlingen met een meer- en hoogbegaafde cognitieve capaciteiten. 

Begeleiding Taalzwak

Deze begeleiding is bedoeld voor leerlingen vanaf 4 jaar van wie Nederlands de tweede taal is en die moeite hebben met het verwerven van de Nederlandse taal. Het individuele begeleidingstraject NT-2 is alleen inzetbaar na het volgen van NT-2 traject op schoolniveau of leerkrachtbegeleiding.

Werkwijze
Samen met ouder(s)/verzorger(s) wordt een anamnese afgenomen waarin de voorgeschiedenis van de leerling wordt vastgesteld. Daarna volgt een intake met IB-er en leerkracht(en) waarbij gekeken wordt naar de problemen die zich voordoen in taalverwerving. Tot slot wordt de leerling geobserveerd zodat de fase waarin de leerling zich bevindt kan worden vastgesteld. Naar aanleiding van deze startfase stelt de schoolspecialist samen met de school de doelen op voor zowel de leerling als de leerkracht.

Begeleiding Executieve functies

Executieve functies in modules is een training voor basisschoolleerlingen vanaf 8 jaar met executieve functieproblemen. Je kunt hierbij denken aan leerlingen die moeite hebben met het plannen en organiseren van hun werk, weinig taakgericht zijn of moeite hebben met zichzelf aansturen en metacognitie. Vaak is er een specifieke hulpvraag die gericht is op slechts één of enkele executieve functies, waarbij werken in modules meer passend is dan een volledige training Beter bij de Les.

Werkwijze
In individuele sessies wordt de leerling getraind in het toepassen van vaardigheden die van belang zijn bij het uitvoeren van een taak. Er zijn 5 modules beschreven: Gerichte aandacht, Planning en taakinitiatie, Verdeelde aandacht en werkgeheugen, Doel- een taakgericht gedrag en Metacognitie / controleren. Tijdens het traject vindt er een intake en observatie plaats. Op basis van de hulpvragen en de observatiegegevens worden doelen vastgesteld in het behandelplan. Hierin staat beschreven hoelang er aan welke module gewerkt wordt. Daarna gaat het behandelplan van start, waarbij individuele sessies plaatsvinden, maar ook begeleiding in de klas kan plaatsvinden. Tussentijds is er ruimte voor evaluaties en gesprekken met leerkrachten en Ib’ers.

 

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Neem contact op of lees meer over Opdidakt