Privacy statement

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens?
Wij behandelen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bij de verwerking van de persoonsgegevens handelen wij overeenkomstig de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Wij ontvangen, bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die door u worden opgegeven, gedurende het bezoeken en gebruiken van onze website en bijbehorende diensten, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Als u een aanmeldformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Andere websites
Onze website bevat links naar andere websites. Dit kunnen bijvoorbeeld websites van belangenorganisaties, samenwerkingspartners of relevante YouTube-video’s zijn. Ons privacybeleid is alleen van toepassing op de websites van Opdidakt en Praktijk Van Waterschoot. Wanneer u de links naar andere websites opent, dient u ook hun privacybeleid te raadplegen als u op de hoogte wilt zijn van hun privacybeleid.

Cookies
Wanneer u de website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde cookies maken de website nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Dit maakt het in de toekomst makkelijker voor u om in te loggen en de website te gebruiken. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch. Als u wilt, kunt u uw browser zo instellen dat cookies niet automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op onze website.

Onze websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

  • Analyse: door de gebruikers te volgen op de website zijn wij in staat de website te optimaliseren en de gebruikerservaring te verbeteren.
  • Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren.
  • Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Google Analytics
We volgen de pagina’s die u bezoekt via Google Analytics. We verzamelen geaggregeerde gegevens om te controleren hoe onze website functioneert en hoe we uw online-ervaring kunnen verbeteren.

Remarketing van Google AdWords
Wij gebruiken de remarketingservice van Google AdWords om te adverteren op externe websites. Onze websitebezoekers krijgen hierdoor alleen de juiste advertenties te zien. Alle verzamelde gegevens worden gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid van Google. U kunt uw persoonlijke voorkeuren aanpassen met behulp van de pagina Google Ad-voorkeuren. Ook kunt u zich hier volledig afmelden voor deze speciaal op uw interesses afgestelde advertenties.

Cliëntgegevens
In het belang van de uitvoering van een zorgtraject beheren wij persoons- en gezondheidsgegevens in ons (elektronisch) patiëntendossier. Wij bewaren deze informatie op een veilige wijze, die in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Alle medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.
Wij bewaren alleen die informatie die relevant is voor het zorgtraject. Voor volwassenen geldt dat we vanuit de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) verplicht zijn gegevens te bewaren. De WGBO verplicht ons dossiers 15 jaar te bewaren. Het dossier van jongeren tot 18 jaar bewaren we eveneens 15 jaar na afloop van de jeugdhulp. U heeft recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens. Indien u uw dossier eerder wilt laten vernietigen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen.

Uitwisseling van gegevens met andere partijen
Om ervoor te zorgen dat een onderzoek of behandeling betaald wordt, wisselen we gegevens uit met de gemeente (bij jongeren tot 18 jaar) of zorgverzekeraar (bij cliënten van 18 jaar of ouder). Bij gemeenten vullen we codes in op de factuur die niets zeggen over de persoonlijke diagnose, enkel over het pakket aan hulp dat ontvangen is. Als er sprake is van complexe jeugdhulp, dan worden enkele gegevens in de Verwijsindex ingevuld. Het kan zijn dat een deel van de behandeling thuis plaatsvindt via internet. Wij maken hierbij gebruik van het programma Therapieland. Wij leveren alleen de noodzakelijke gegevens (naam en e-mailadres) voor een account. Deze gegevens om een account aan te maken zijn afdoende beschermd en ook het gebruik van Therapieland gebeurt in een veilige omgeving. Om de kwaliteit van onze behandeling te volgen worden er van volwassen cliënten gegevens naar SBG (Stichting Benchmark GGZ) gestuurd. Dit zijn geanonimiseerde gegevens, die niet te herleiden zijn tot personen. Voor verdere uitwisseling van gegevens met derden (bijvoorbeeld de huisarts, scholen, jeugdprofessionals, CJG of andere hulpverleners) vragen wij vooraf om toestemming.

Voor professionals die verwijzen
Om uw cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk dat wij enkele identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren, met u te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten
Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming om je brief en cv te bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure houden we je gegevens 6 maanden in portefeuille, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Bij vragen of (vermoeden van) een datalek
Indien u vragen heeft over de verwerking en bescherming van uw persoonsgegevens en uw rechten op dit gebied, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming, Hans Velinga, bereikbaar via mail: privacy@opdidakt.nl.

Indien u vermoedt dat er sprake is van een datalek, verzoeken wij u direct telefonisch contact op te nemen met de Functionaris Gegevensbescherming via telefoonnummer 073-640 5000. Bij een datalek kunt u denken aan een gevonden papieren dossier of laptop met tot personen herleidbare gegevens. Ook als u als cliënt ten onrechte informatie van een andere cliënt te zien krijgt, kunt u dat beschouwen als een datalek.

Klachten over uw privacy?
Indien u een klacht heeft over hoe wij omgaan met uw privacy en uw persoonsgegevens, kunt u hierover contact met ons opnemen. Onze klachtenprocedure vindt u op onze website www.opdidakt.nl/klachten. U heeft tevens het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens.