Disclaimer

Disclaimer

Opdidakt verklaart dat zorg is besteed aan het voorkomen van computervirussen. Direct na ontvangst van de informatie zal de ontvanger de informatie controleren op bestandsgegevens en virussen, het risico voor verzending ligt bij de ontvanger.

Opdidakt draagt geen aansprakelijkheid voor specifieke digitale eigenschappen als maatvastheid, informatiescheiding en alle andere niet bij de vigerende tekeneigenschappen behorende digitale attributen. De ontvanger mag de informatie uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld.

Het auteursrecht berust bij Opdidakt. De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen. Gebruik door anderen dan geadresseerde(n) is verboden.

De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en kan binnen het bereik vallen van een geheimhoudingsplicht en een verschoningsrecht. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/ of gebruik door derden van deze informatie zonder toestemming van de afzender, is niet toegestaan. Indien dit bericht niet voor u bestemd is, verzoeken wij u deze e-mail direct aan ons te retourneren en daarna te vernietigen. Opdidakt sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

This message may contain privileged and confidential information intended only for the use of the addressee. It’s not allowed to use, copy or disclose this e-mail or it’s contents to anyone without permission of the sender. If you receive this e-mail unintentionally, please inform us immediately and destroy this email. Opdidakt is not liable for the proper and complete transmission of the information in this e-mail nor for any delay in it’s receipt.