Cliëntenraad

Het doel van onze cliëntenraad is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van onze cliënten. De cliëntenraad is een zelfstandig en autonoom orgaan binnen de organisatie. De cliëntenraad stimuleert participatie, medezeggenschap en belangenbehartiging van (ex-)cliënten zodat de cliënten zoveel mogelijk worden betrokken bij de gang van zaken binnen de zorg en dienstverlening van Opdidakt.

Samenstelling cliëntenraad

De cliëntenraad bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden. Leden van de cliëntenraad zijn (ex-)cliënten, ouders of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige (ex-)cliënten, ervaringsdeskundigen en/of vertegenwoordigers van belangenverenigingen uit de Jeugdzorg.

Leden van de cliëntenraad hebben ervaring met de leerstoornissen dyslexie en/of dyscalculie of ze hebben ervaring met sociaal-emotionele of gedragsproblemen die belemmerend zijn in de schoolse setting. Leden van de cliëntenraad kunnen ook over specifieke deskundigheid over deze jeugdzorg beschikken.

Onderwerpen

De cliëntenraad behartigt de belangen van de cliënt, praat mee in de organisatie en adviseert over de kwaliteit van de zorg en het beleid. De Jeugdzorg is in beweging, dus er zijn kansen om de zorg van Opdidakt te verbeteren én om de waarde van een kwalitatief goede behandeling te laten zien. Naast het evalueren en bijsturen van het beleid van Opdidakt gaat de cliëntenraad actief in gesprek met (ex-)cliënten om gezamenlijk de zorg van Opdidakt te verbeteren.

Elk jaar worden meerdere bijeenkomsten belegd. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn:

 • bejegening door de behandelaar
 • beleid
 • e-Health
 • informatievoorziening
 • ketensamenwerking in de regio(‘s)
 • organisatiewijzigingen
 • (jaar)plannen en bijbehorende begroting
 • effect van behandeling
 • profielschets cliëntenraad

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij geïnteresseerd zijn in de Jeugdzorg én in staat zijn om gemeenschappelijke belangen te behartigen van de cliënten van Opdidakt. Ook moet een lid van de cliëntenraad bereid zijn om gemiddeld 4 uur per maand te besteden aan werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, onderhouden van contacten en/of voorbereiden van adviezen. Uiteraard zijn er mogelijkheden om bijscholing hiervoor te volgen. Daarin moet dan tijd worden geïnvesteerd.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn om:

 • vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
 • beleidsstukken te lezen en hierover een mening te vormen;
 • in teamverband te opereren;
 • om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • het algemeen cliëntbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
 • hun standpunt mondeling en schriftelijk te verwoorden;
 • tactvol en standvastig op te treden.

Opdidakt is voortdurend op zoek naar personen die zitting willen nemen in de cliëntenraad.

Heb je interesse? Dan kun je contact opnemen met Bernardine van Toorn

E-mail: b.vantoorn@mentaalbeter.nl

Telefoon: 06 524 807 47