Hoogbegaafdheid

Wat is hoogbegaafdheid?

Hoogbegaafde kinderen zijn in staat om goed en snel te leren. Daarom zou je verwachten dat zij goed functioneren. Dat is echter lang niet altijd het geval. Hoogbegaafde kinderen laten regelmatig onderpresteren, demotivatie, gedragsproblemen of problemen op sociaal-emotioneel gebied zien.

Een hoogbegaafd kind heeft een hoge intelligentie in combinatie met een creatief denkvermogen en in aanleg een sterke gedrevenheid. Gemiddeld laat ongeveer 10% van de kinderen kenmerken zien die kunnen duiden op (hoog)begaafdheid. Hoogbegaafde kinderen zijn in aanleg in staat om tot uitzonderlijke prestaties te komen op een of meerdere gebieden. De mate waarin hun aangeboren capaciteiten daadwerkelijk tot uiting komen, is afhankelijk van persoonlijkheidseigenschappen van het kind en de interactie met de omgeving (zoals ouders, school en leeftijdgenoten).

Kenmerken hoogbegaafdheid

Bij sommige kinderen komt het typerende beeld van hoogbegaafdheid duidelijk naar voren. Zij laten een grote algemene ontwikkeling zien, zijn creatief, kunnen gemakkelijk leren en blinken uit op één of meerdere gebieden. Bij veel andere kinderen wordt hoogbegaafdheid echter niet direct herkend. Zij laten wisselend schoolwerk zien, zijn niet (meer) gemotiveerd en vertonen negatief gedrag. Wat veel hoogbegaafde kinderen gemeenschappelijk hebben, is dat zij onderpresteren. Een speciale groep hoogbegaafde kinderen bestaat uit kinderen die naast hun hoogbegaafdheid te maken heeft met een leer- of ontwikkelingsstoornis, zoals dyslexie, AD(H)D of ASS.

Hoogbegaafdheid kan herkend worden aan de hand van schoolprestaties, prestatietests, intelligentietests en andere informatiebronnen. Goede schoolprestaties kunnen een aanwijzing zijn voor hoogbegaafdheid, maar kunnen ook het resultaat zijn van hard werken.

Hoogbegaafdheid testen

Wanneer je je zorgen maakt over de ontwikkeling van jouw zoon of dochter en vermoedt dat er sprake is van hoogbegaafdheid, kun je door Opdidakt een onderzoek laten uitvoeren. Bij een vermoeden van hoogbegaafdheid nemen we in ieder geval een intelligentietest af. We krijgen hiermee een beeld van het niveau van cognitief functioneren van jouw kind en de sterk en minder sterk ontwikkelde kwaliteiten. Afhankelijk van de zorgen die jij als ouder en/of de school heeft, kan het gewenst zijn om een breder onderzoek uit te voeren. In dat geval kunnen tests op het gebied van creativiteit, leerstijlen, geheugen, concentratie, persoonlijkheid, snelheid van werken of sociaal-emotionele ontwikkeling worden afgenomen. Het resultaat van het onderzoek en de daaruit voortkomende adviezen worden in een verslag vastgelegd. Dit onderzoeksverslag bespreken we met jou en indien gewenst ook met school.

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Op basis van het onderzoek stellen we vast of de problemen die worden ervaren, verklaard kunnen worden vanuit hoogbegaafdheid. We bekijken samen op welke manier we jouw zoon of dochter hierbij het beste kunnen ondersteunen. Opdidakt biedt hoogbegaafde kinderen zowel op leergebied als op sociaal-emotioneel gebied begeleiding.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Plan een intakegesprek of neem contact met ons op.