Motivatie en werkhouding

Werkhouding

Met de term ‘werkhouding’ bedoelen we de houding van een leerling met betrekking tot het leerproces in de klas. Hierbij gaat het met name over motivatie, concentratie en zelfstandigheid. Als een kind hiermee moeite heeft, dan spreken we van een werkhoudingsprobleem.

Enkele voorbeelden van een werkhoudingsprobleem zijn als een kind:

 • ...impulsief is en aan de opdracht begint zonder een plan te maken. Een oplossing wordt vaak gegokt en ze weten vaak niet hoe ze tot een bepaald resultaat zijn gekomen.
 • ...de opdracht te oppervlakkig leest of niet goed naar de opdracht luistert, waardoor de taak niet goed wordt uitgevoerd.
 • ...moeite heeft om zelfstandig een opdracht op te starten en af te maken. Ze zijn in hun aanpak vaak chaotisch; er is geen duidelijke structuur in hun taakaanpak.
 • ...te snel of te langzaam werkt of een onregelmatig werktempo heeft.
 • ...vaak weinig zelfcontrole heeft; deze kinderen weten vaak niet goed waar ze mee bezig zijn. Het kind heeft moeite om zichzelf aan te sturen (controleren van het eigen werk en eventueel zijn of haar aanpak aanpassen).

Factoren die een rol spelen bij werkhouding

Verschillende factoren kunnen van invloed zijn:

 • Medische factoren (het is belangrijk om lichamelijk gezond te zijn);
 • Een gebrek aan motivatie;
 • Faalangst (negatieve gedachten over het leren en presteren kunnen ervoor zorgen dat het werken minder goed gaat);
 • De cognitieve stijl (hoe het kind denkt en zijn voorkennis gebruikt);
 • De benadering en het taalgebruik van de leerkracht, organisatie van de lessen, inrichting van het lokaal;
 • Kenmerken van de taak (hoe complex is de opdracht);
 • De thuissituatie (manier waarop er thuis met het kind wordt omgegaan).

Het signaleren en analyseren van de werkhouding gebeurt door te observeren. Hierbij wordt gekeken of en hoe een kind de instructie volgt, hoe een kind tot een oplossingsstrategie komt, hoe het kind de taak concreet uitvoert en hoe het kind zijn werk nakijkt.

Aanpak van de werkhouding

Bij Opdidakt bestaan verschillende mogelijkheden om de taakwerkhouding van een leerling te versterken:

Individuele of groepsgerichte begeleiding, waarbij vaardigheden en strategieën worden aangeleerd die van belang zijn voor een goede werkhouding:

 • een kind moet de verschillende stappen kunnen verwoorden die hij of zij moet nemen;
 • het gebruik van plaatjes en/of schema’s die het denkproces ondersteunen;
 • de behandelaar staat model.

Ondersteuning en coaching van scholen en leerkrachten is mogelijk vanuit onze schoolservice.

Tips voor ouders

Als ouder kun je de werkhouding van jouw kind positief beïnvloeden met behulp van de volgende tips:

 • Breng thuis structuur aan in de dag.
 • Geef duidelijk aan wat je van je kind verwacht.
 • Zorg voor een rustige plek waar het kind zijn huiswerk kan maken, zonder afgeleid te worden.
 • Geef complimenten wanneer je kind het goed doet.

Leerproblemen en motivatie

Kinderen met een leerprobleem kunnen binnen het onderwijs veel faalervaringen opdoen, die hun weerslag kunnen hebben op hun zelfbeeld, zelfvertrouwen en motivatie. Leerproblemen kunnen daardoor een reden zijn dat een kind of jongere geen zin meer heeft om zijn best te doen op/voor school.

Wanneer hij of zij het nut niet inziet van wat er moet gebeuren, de leerstof niet interessant vindt, het aanbod te veel of te snel gaat, opdrachten voor zich uitschuift en/of liever niet met school bezig is, kan er naast een leerprobleem sprake zijn van een motivatieprobleem. Wij kunnen leerlingen begeleiding bieden om samen een passende manier van leren te zoeken, zodat het kind succeservaringen opdoet. Dit versterkt het gevoel van willen weten, willen leren en doorgaan totdat iets is gelukt.

Benieuwd hoe wij kunnen helpen?

Meld je aan of neem contact met ons op.