Schoolservice
Handelings- en/of opbrengstgericht werken

Meer dan een zorgstructuur

We ondersteunen uw school bij het cyclisch vormgeven van het onderwijs en werken samen met u aan het behalen van vooraf vastgestelde doelen (de opbrengst). Het groepsplan kan hierbij als middel worden ingezet om het handelen van de leraar aan te scherpen.

Werkzaamheden

Samen met u kunnen we onder andere werken aan het realiseren van onderstaande doelen:

  • De zorgstructuur op uw school is vastgesteld volgens een bepaalde cyclus.
  • Leraren ervaren het groepsplan als een meerwaarde dat hun handelen aanscherpt.
  • Leraren kennen de leerlijnen en werken gericht aan het behalen van de doelen door hun leerlingen. Desgewenst gebruiken zij de methodes ter ondersteuning.
  • Leraren zijn in staat om een gedifferentieerd aanbod op minimaal 3 niveaus aan te bieden, waarbij zij hun leerlingen hebben ingedeeld op basis van resultaten én onderwijsbehoeften.
  • De groepsbesprekingen zijn gericht op de leerkracht. Er worden handvatten aangereikt om de leerlingen beter te begeleiden.
  • Het team is in staat om handelingsgerichte ouder- en kindgesprekken te voeren. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid, waarbij wordt gekeken hoe de verschillende partijen elkaar kunnen versterken.
  • Het team is in staat om data te analyseren op groeps- én schoolniveau en om op basis van deze data-analyse doelen en aanpak te formuleren.