Psychologisch onderzoek
Didactisch onderzoek

In het didactisch onderzoek vergelijken we de prestaties van uw zoon of dochter met die van leeftijdgenoten en wordt zichtbaar of er sprake is van een achterstand of voorsprong. Naast het bepalen van het beheersingsniveau op de verschillende leergebieden, kijken we in een didactisch onderzoek naar de werkaanpak tijdens het lezen, spellen of rekenen. Gebruikt uw zoon of dochter strategie├źn en zo ja, welke? Controleert uw kind zichzelf en vertoont het voldoende zelfvertrouwen tijdens het onderzoek? Deze informatie levert een compleet beeld op van het niveau op de verschillende leergebieden en van de onderliggende leerprocessen.

Als er sprake is van een duidelijke achterstand, ondanks dat de school al de nodige extra hulp geboden heeft, of als de achterstand niet passend is gezien de leeftijd en het onderwijsniveau van uw zoon of dochter (in het voortgezet onderwijs), is er wellicht sprake van een onderliggende problematiek. Op grond van het onderzoek adviseren we om nader onderzoek te verrichten naar een eventuele leerstoornis of formuleren we adviezen met betrekking tot de begeleiding.

Indien er sprake is van een duidelijke voorsprong ten opzichte van leeftijdgenoten is het eveneens mogelijk om nader onderzoek te verrichten. Met een intelligentietest kunnen we bijvoorbeeld de capaciteiten van uw zoon of dochter in kaart brengen. In een persoonlijkheidsonderzoek kijken we naar zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van het onderzoek adviseren we over het aanbieden van de leerstof. Hierbij kunt u denken aan het compacten (indikken) van de stof, zodat er tijd overblijft voor andere opdrachten of aan versnellen (vervroegd doorstromen of een groep overslaan).