Opening vestiging De Bilt/Zeist

In juni 2018 hebben we een vestiging geopend aan de Utrechtseweg 2 in De Bilt. Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan. Graag nodigen we u daarom uit voor de officiële opening op woensdag 6 februari 2019.

Tijdens deze middag zijn leerkrachten, intern begeleiders en zorgprofessionals van harte welkom om (hernieuwd) kennis te maken met onze organisatie en werkwijze. We bieden de gelegenheid deel te nemen aan een aantal workshops. In twee workshoprondes komen vijf verschillende onderwerpen aan bod. U kunt deelnemen aan twee van de vijf workshops. Uiteraard is er tijdens alle workshops voldoende gelegenheid om vragen te stellen.

Hieronder geven we een korte omschrijving van de inhoud.

Speltherapie

Volwassenen praten, kinderen spelen. Door (ingrijpende) gebeurtenissen en ervaringen uit te laten spelen, kijkt de speltherapeut mee in de belevingswereld van het kind en worden problemen helder. In het spel worden oplossingen gezocht en kunnen kinderen hun emoties verwerken, waardoor het zelfvertrouwen groeit. De speltherapeut volgt het kind in zijn of haar spel, brengt onder woorden wat er gebeurt of speelt mee.
Tijdens deze workshop leert u wat speltherapie inhoudt en wanneer deze therapie wordt ingezet.

Ondersteuningsniveaus binnen de dyslexiezorg

Om een diagnose dyslexie te kunnen stellen moeten de lees- en/of spellingproblemen hardnekkig zijn en dient er sprake te zijn van didactische resistentie. Vanuit scholen krijgt Opdidakt vaak vragen over waar de op school geboden extra ondersteuning precies aan moet voldoen en hoe je de zorg op ondersteuningsniveau 2 of 3 kunt organiseren.
In deze workshop gaan we dieper in op de kenmerken en organisatie van de verschillende ondersteuningsniveaus en het vastleggen van deze extra ondersteuning in handelingsplannen.

Rekenproblemen en dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben een grote achterstand op het gebied van rekenen ten opzichte van leeftijdgenoten. Ondanks voldoende en adequaat onderwijs en extra begeleiding blijft deze achterstand bestaan.
U leert tijdens deze workshop wat dyscalculie inhoudt en hoe u rekenproblemen kunt signaleren. Daarnaast krijgt u informatie over de mogelijkheden voor onderzoek en begeleiding.

Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken houdt in dat er op basis van beschikbare data wordt toegewerkt naar een vooraf vastgesteld resultaat bij leerlingen. Hierbij wordt op een systematische wijze en volgens een bepaalde cyclus gewerkt. De opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele vaardigheden en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.
Tijdens deze workshop leert u wat opbrengstgericht werken is en hoe hier op school vorm aan kan worden gegeven.

(Dreigende) thuiszitters signaleren en erop anticiperen, hoe doe je dat?

Het komt steeds vaker voor dat kinderen moeite hebben om naar school te gaan en (dreigen) thuis te komen zitten. Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat deze kinderen tijdig gesignaleerd worden, zodat ze weer op weg geholpen kunnen worden?
Tijdens deze workshop, geschikt voor alle betrokken partijen (CJG, schoolartsen en leerkrachten/intern begeleiders/directie binnen het reguliere onderwijs) bespreken we waar we op moeten letten, welke hulpmiddelen we in kunnen zetten en wat belangrijk is in de samenwerking.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.00 – 14.20 uur: inloop
14.20 – 14.30 uur: welkomstwoord door Laurie de Vroom (vestigingsmanager)
14.30 – 15.30 uur: workshopronde 1
15.30 – 15.50 uur: pauze
15.50 – 16.50 uur: workshopronde 2
16.50 – 17.00 uur: afsluiting

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. U kunt zich tot en met 1 februari aanmelden via onderstaand formulier. Geef hierbij aan naar welke twee workshops uw voorkeur uitgaat. Geef ook graag een derde (reserve) voorkeur aan.

Aarzelt u niet om contact met ons op te nemen indien u vragen heeft. We zijn telefonisch bereikbaar via het nummer 030 207 60 01 of per mail via debiltzeist@opdidakt.nl.