Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken houdt in dat er op basis van beschikbare data wordt toegewerkt naar een vooraf vastgesteld resultaat bij leerlingen. Hierbij wordt op een systematische wijze en volgens een bepaalde cyclus gewerkt. De opbrengsten hebben betrekking op leerprestaties, de sociaal-emotionele vaardigheden en de tevredenheid van ouders, leerlingen en het vervolgonderwijs.

Inhoud van de cursus

Het doel van de cursus ‘opbrengstgericht werken’ is om te leren wat opbrengstgericht werken is en hoe hier op school vorm aan kan worden gegeven. Aan de hand van data en de onderwijsbehoeften in de groep wordt bepaald wat de beste aanpak is. Cursisten leren hoe zij volgens een vastgestelde cyclus op groeps- en schoolniveau kunnen toewerken naar de gewenste opbrengst voor hun leerlingen.

Na afloop van de cursus:

  • weet de cursist wat opbrengstgericht werken is en hoe dit kan worden uitgevoerd
  • weet de cursist hoe data gelezen en geanalyseerd kan worden op school- en groepsniveau
  • is de cursist in staat een schoolambitie te formuleren
  • kan de cursist een opbrengstgerichte groepsbespreking voorbereiden en leiden
  • weet de cursist wat belangrijk is bij het opstellen van een groepsplan op minimaal 3 niveaus

Registerleraar

Deze cursus is met 3 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.