Dyslexie – van signalering tot behandeling

De meeste kinderen leren lezen en spellen op een natuurlijke manier die bijna geen energie kost. Bij kinderen met dyslexie is dit niet het geval. Zij hebben ernstige en hardnekkige problemen met lezen en/of spelling die niet worden veroorzaakt door een algemeen leerprobleem of hiaten in het onderwijsaanbod. Met ernstig wordt bedoeld dat er sprake is van een grote achterstand ten
opzichte van leeftijdgenoten. Hardnekkig houdt in dat ondanks voldoende en adequaat onderwijs en extra begeleiding de problemen blijven bestaan. Hoe eerder dyslexie wordt gesignaleerd, des te eerder gestart kan worden met adequate hulp.

Inhoud van de cursus

Tijdens de cursus ‘dyslexie – van signalering tot behandeling’ leren wij leerkrachten en intern begeleiders hoe zij dyslexie vroegtijdig kunnen signaleren. We gaan in op wat dyslexie is en hoe de diagnose wordt gesteld. Daarnaast besteden we aandacht aan wat didactische resistentie is en hoe op verschillende zorgniveaus interventies ingezet kunnen worden om aan te tonen dat hier sprake van is. Na het volgen van deze cursus is de leerkracht of intern begeleider bovendien bekwaam in het ondersteunen van ouders en leerlingen voor, tijdens en na een dyslexiezorgtraject.

Ter voorbereiding op de cursus krijgen de deelnemers literatuur toegestuurd, die zij vooraf dienen te lezen.

Na afloop van de cursus:

  • weet de cursist wat dyslexie is
  • kan de cursist dyslexie bij leerlingen signaleren
  • is de cursist in staat de juiste zorg te bieden aan leerlingen bij wie een vermoeden van dyslexie bestaat
  • weet de cursist hoe een leerling met dyslexie in de klas begeleid kan worden

Registerleraar

Deze cursus is met 5 RU (registeruren) opgenomen in het lerarenregister.