Voortraject vergoede dyslexiezorg

Om in aanmerking te komen voor vergoede dyslexiezorg moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Eén van deze voorwaarden is dat de hardnekkigheid van de lees- en spellingproblemen moet worden aangetoond. Een leerling dient gedurende minimaal twee periodes van drie maanden gerichte begeleiding voor lezen en/of spelling te krijgen. Dit vraagt vanzelfsprekend een behoorlijke (tijds)investering van de leerkracht. Opdidakt kan op verschillende manieren ondersteuning bieden tijdens dit voortraject.

Individueel of in een groep

U kunt hierbij denken aan individuele begeleiding van de leerling of aan groepsbegeleiding. Tijdens de groepsbegeleiding bieden we in een kleine groep ondersteuning op basis van een individueel handelingsplan. Ook kunnen wij een leerkracht ondersteunen bij de individuele begeleiding van een leerling. Om te illustreren hoe deze begeleiding eruit kan zien, geef ik hieronder een beschrijving van het verloop van het traject van Emma.

Emma is een meisje met ernstige lees- en spellingproblemen. Ze zit in groep 4 van het reguliere basisonderwijs. Haar achterstand is dusdanig groot, dat de school vermoedt dat Emma in aanmerking komt voor vergoed onderzoek naar ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED). Na een eerste interventieperiode, waarin gerichte ondersteuning is geboden aan Emma, blijkt zij nauwelijks vooruitgang te hebben geboekt. De hardnekkigheid van de problematiek dient nu nog te worden aangetoond door intensieve begeleiding op zorgniveau 3. Dit betekent dat de zorg voldoende intensief, doelgericht en leerlingspecifiek moet zijn. Opdidakt is gevraagd de leerkracht hierbij ondersteuning te bieden.

Coaching en begeleiding

Uitgangspunt bij dit traject is dat de leerkracht Emma zelf begeleidt. Deze wordt hierbij gecoacht door een leesspecialist van Opdidakt. Aan de start van het traject voert de leerkracht een aantal starttoetsen uit en stelt een handelingsplan op. Aangezien dit plan sturend is voor de behandelperiode, wordt het uitgebreid besproken met de leesspecialist van Opdidakt. Met name het SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden) maken van de doelen en de te nemen stappen is hierbij cruciaal. Een nauwkeurige beschrijving van de lees- en spellingproblemen blijkt een uitdaging. Er wordt bijvoorbeeld bekeken of er sprake is van een spellende of radende aanpak, hoe het gaat met de automatisering van de klank-tekenkoppeling (ook bij moeilijke klanken) en of de directe woordherkenning al op gang komt. Dit zijn allemaal zaken die belangrijk zijn voor een gerichte specifieke begeleiding voor Emma. Ondanks het feit dat de leerkracht bekend is met de termen, blijkt het schrijven van het handelingsplan toch een flinke tijdsinvestering te vragen. Overleg met de coach wordt dan ook als noodzakelijk en prettig ervaren. In de loop van het traject blijkt deze investering overigens een hoop tijd te besparen!

3 keer 20

Tijdens de interventieperiode werkt de leerkracht drie keer per week 20 minuten met Emma volgens het opgestelde plan. Wekelijks is er gelegenheid om te overleggen met de leesspecialist van Opdidakt. De begeleiding verloopt vlot en goed. Het vooraf in kaart brengen van de doelen, middelen en planning lijkt te leiden tot een bepaalde rust bij de leerkracht, wat de kwaliteit ten goede komt.

Na een begeleidingstermijn van tien tot twaalf weken neemt de leerkracht ten behoeve van de evaluatie opnieuw een aantal toetsen af. Ook nu is er ruimte voor overleg met de leesspecialist. Emma heeft vooruitgang geboekt, maar behoort nog altijd tot de 10% zwaksten op het gebied van lezen. Aanmelding voor vergoed onderzoek kan plaatsvinden.

De leerkracht geeft aan dat ze het begeleidingstraject als positief heeft ervaren en een duidelijke meerwaarde ziet in de samenwerking met een orthopedagoog/leesspecialist. Ze heeft voldoende tips en tools gekregen die zij, indien nodig, in kan zetten bij eventuele andere leerlingen in de groep.

Wendy van Biesen (Vestigingsmanager)

Privé delen
Publiek delen