Vergoede Jeugdzorg

Dyslexiezorg vanaf 2015

Tot eind 2014 viel dyslexiezorg onder de Zorgverzekeringswet. De kosten voor ernstige, enkelvoudige dyslexie (EED) werden door de zorgverzekeraar vergoed. Met ingang van 1 januari 2015 valt deze zorg onder de nieuwe Jeugdwet. Onderzoek naar EED wordt vergoed door de gemeente. Indien uit dit onderzoek blijkt dat er sprake is van EED, wordt tevens de behandeling vergoed.

De manier waarop de toeleiding naar de zorg is vormgegeven, is per gemeente verschillend. In veel gemeenten is een verwijzing nodig van het CJG, wijk- of basisteam. Scholen blijven echter een belangrijke functie vervullen in het signaleren en bieden van extra ondersteuning aan kinderen met lees- en spellingproblemen. Bovendien blijft de school poortwachter bij de toeleiding naar dyslexiezorg.

GBGGZ vanaf 2015

Voor de zorg aan kinderen tot 18 jaar die valt onder de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ), geldt hetzelfde als voor dyslexiezorg. Tot eind 2014 viel deze zorg onder de Zorgverzekeringswet en werd door de zorgverzekeraar vergoed. Met ingang van 1 januari 2015 vallen deze zorgtrajecten onder de nieuwe Jeugdwet. Bij een (vermoeden van een) DSM-V stoornis worden de kosten voor onderzoek en behandeling van cliënten tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Een verwijzing is hiervoor vereist. Dit kan een verwijzing zijn van de huis- of jeugdarts en in bepaalde gemeenten van het CJG, wijk- of basisteam.

Informatie over de manier waarop de verschillende procedures binnen uw gemeente zijn vormgegeven vindt u op de pagina route verwijzing. Vanzelfsprekend kunt u ook contact opnemen met de vestigingsmanager van de vestiging van Opdidakt bij u in de buurt.